This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Information Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Vi tror på Guds ord (Biblen), som den absolutte sandhed og på Helligånden, som vores hjælper, trøster og vejleder, som åbenbare Guds ord og hans vilje i vores og andre menneskers liv, når vi søger ham. Vi tror på Jesus som Guds søn, vores frelser og vores herre, der døde for at løskøbe os fra døden og give os evigt liv. Sendt af Gud, som Guds eget ord til mennesker, for at de kunne komme til tro på ham, når de så og hørte om hans gerninger. Vi tror på Gud fader i himmelen, som alles fader og skaberen af alt i himmelen og på jorden. Både det synlige og det usynlige. Vi tror på disse tre personer i guddommen er en og samme Gud og er defineret som Israels Gud, Abrams, Isaks og Jakobs Gud, Jehova, Jeg er. Formål Vi har kun et formål med denne hjemmeside, at tjene Jesus Kristus og hele Hans legme. Det vil sige alle kristne, uanset hvilken sammhæng de er i, blot de bekender sig til trosbekendelsen. Kirkeretninger Vi har kommet i mange forskellige kristne sammenhænge og kirkeretninger og vi har lært at sætte pris på alle vores forskelligheder. Gud har en trofast skare i enhver kirke eller kirkesamfund og vi glæder os over at kunne være sammen med dem alle. Vi er blevet frelst i en karismatisk pinsekirke, men vi sætter også stor pris på folkekirken og indre og lutherske missions bevægelse, som har en stor balast at tilføje til Kristi legme. Gud har ved sin store nåde frelst os alle ud af mørket og ind i sit himmelske rige. Det er vores ønske at du vil kunne bruge den information vi lægger her på siden. Vi ved at der vil være svære og kontroversielle emner, som der sjældent vil blive undervist om i kirkerne, enten fordi de er tabu eller fordi man aldrig har undersøgt sagen. Vi ligger ikke under for nogen og vi ønsker at hele sandheden skal frem i lyset. Hvis du har spørsmål er du velkommen til at kontakte os. Guds kærlighed, glæde og fred blive alle til del John og Lonny Engelsby-Hansen, Thorsminde Roskilde - Et kristent fællesskab Vi er personlige og bekendende kristne, der lever vores tro på Gud ud i hverdagen. Vi elsker Gud fordi vi har fået lov til at opleve hans velsignelser over os og ved at han er sandheden. Den Luthersk Trosbekendelse Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige Himmelens og Jordens skaber. og på Jesus Kristus, Hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, og pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, én hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Den Nikænokonstantinopolitanske Trosbekendelse Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, himmelens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber. Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle tider, Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt, som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra Himlene og blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske, som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet og opstod på tredje dagen ifølge skrifterne og opfor til Himmels, sidder ved Faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige. Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen og fra Sønnen, som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, som har talt ved profeterne. Og på én hellig, almindelig og apostolsk kirke. Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv. Den Athanasianske Trosbekendelse Den athanasianske Trosbekendelse Skrevet mod Arianerne Enhver som vil frelses, må frem for alt have den almindelige tro. Enhver som ikke bevarer den hel og uforfalsket, vil uden tvivl gå evig fortabt. Men dette er den almindelige tro, at vi ærer een Gud i en trehed og treheden i en enhed uden at sammenblande personerne eller adskille væsenet. Faderens person er nemlig en for sig, Sønnens en for sig, Helligåndens en for sig. Men Faderens Sønnens og Helligåndens guddom er een, deres herlighed er lige stor, deres majestæt lige evig. Som Faderen er, sådan er Sønnen og sådan er Helligånden. Faderen er uskabt, Sønnen er uskabt, Helligånden er uskabt. Faderen er umålelig, Sønnen er umålelig, Helligånden er umålelig. Faderen er evig, Sønnen er evig, Helligånden er evig. Og dog er der ikke tre, som er evige, men een som er evig, ligesom der ikke er tre, som er uskabte, eller tre, som er umålelige. I lige måde er Faderen almægtig, Sønnen almægtig, og Helligånden almægtig, og dog er der ikke tre som er almægtige, men een som er almægtig. På samme måde er Faderen Gud, Sønnen Gud og Helligånden Gud, og dog er der ikke tre guder, men een Gud. På samme måde er Faderen Herre, Sønnen Herre og Helligånden Herre, og dog er der ikke tre Herrer, men een Herre. For ligesom vi ifølge den kristelige sandhed nødes til at bekende hver enkelt person for sig som Gud og Herre, således forbyder den almindelige tro os at tale om tre Guder eller tre Herrer. Faderen er ikke dannet eller skabt eller født af nogen. Sønnen er af Faderen alene, ikke dannet eller skabt, men født. Helligånden er af Faderen og Sønnen, ikke dannet eller skabt eller født, men udgår fra dem. Der er altså een Fader, ikke tre fædre, een Søn ikke tre Sønner, een Helligånd, ikke tre Helligånder. Og i denne trehed er intet tidligere eller senere, intet større eller mindre, men alle tre personer er indbyrdes lige evige og lige store, således at i alle ting både treheden, som allerede forhen er sagt, bør æres i enheden, og enheden i treheden. Den, som altså vil frelses, må mene således om treenigheden. Men det er nødvendigt for den evige frelse, at han også ærligt tror på vor Herre Jesu Kristi menneskevordelse. Det er altså den rette tro, at vi tror og bekender, at vor Herre Jesus Kristus, Guds Søn, er Gud og menneske, Gud, født af Faderens væsen før tiderne, og menneske, født af moderens væsen i tiden, fuldkommen Gud, fuldkomment menneske, bestående af en fornuftig sjæl og menneskeligt kød, Faderen lig efter sin guddommelige natur, ringere end Faderen efter sin menneskelige. Endskønt han er Gud og menneske, er han dog ikke to, men een Kristus, een, ikke ved den guddommelige naturs forvandling til kød, men ved den menneskelige naturs indoptagelse i Gud, i det hele een, ikke ved væsenets sammenblanding, men ved personens enhed, for ligesom den fornuftige sjæl og kødet er eet menneske, således er Gud og menneske een Kristus, som led for vor frelse, nedfor til helvede, opstod på tredje dag fra de døde, opfor til himlene, sidder ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, derfra han skal komme for at dømme levende og døde. Ved hans komme skal alle mennesker opstå med deres legemer, og de skal aflægge regnskab for deres gerninger, og de, som har gjort godt, skal gå ind i det evige liv, men de, som har gjort ondt, til den evige ild. Dette er den almindelige tro, og hvis nogen ikke tror den ærligt og fast, vil han ikke kunne blive frelst. Lausanne Pagten Manila manifestet - Tillæg til Lausanne Pagten