This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Profetier Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Profeti af Lance Lambert Påsken 1986 PROFETI af LANCE LAMBERT Påsken 1986 Det varer ikke lenge før det kommer en tid med omveltninger, vilifarelse og kaos som man aldri har sett maken til. Frykt ikke, for det er jeg, Herren, som ryster alt som rystes kan. Jeg begynte denne rystelse under den første verdenskrig, og jeg øket den sterkt under den annen verdenskrig. Siden 1973 har jeg latt det skje i enda hurtigere tempo. I det siste stade planlegger jeg å fuilbyrde det ved å ryste selve universet ved tegn i sol og måne og stjerner. Men før jeg når fram til dette stade, vil jeg dømme nasjonene gjennom krig og borgerkrig, ved anarki og terrorisme og ved sammenbrudd av penge- systemene, men også gjeimom naturkatastrofer, jordskj elv, mangelsituasjoner og hungersnød - og ved gamle og nye sykdommer. Jeg vil også dømme dem ved å overlate dem til deres egne vejer, til lovløshet, selviskhet, og bedrageri og til å tro på løgnen, på falske religioner og en frafallen kirke, ja, på en kristendom hvor jeg ikke lenger selv er tilstede. Men frykt ikke når disse ting begyrmer å skje. Jeg sier dette til dere før det begynner å skje, for at dere kan være forberedt, og for at dere i disse vanskelige og onde dager skal kunne stå fast og sejre. Min hensikt er at dere skal være redskaper til å oppmuntre og styrke mange som elsker meg, selv om de er svake. Jeg ønsker at mange gjeimom dere skal finne sin styrke i meg, og at skarer av andre skal finne min frelse gjennom dere. Og hør dette! Frykt ikke Kremls makt, og heller ikke den islamske revolusjon, for jeg har planer om å knuse dem begge gjemiom ISRAEL. Jeg vil styrte dem ned fra deres hovmot og arroganse og splitte dem, fordi de har spottet mitt navn. Den dag kommer hvor jeg tar hevn over alt det uskyldige blod som de har latt flyte. Jeg vil i sannhet gjøre dette, eftersom de ikke tror at det finnes noen som kan dømme  dem. Jeg  har sett deres veier og hørt de undertryktes og forfuigtes rop, og jeg vil bryte deres makt og gjøre ende på dem. Vær derfor forberedt, for når dette inntreffer, så står dere med den siste anledning til i frihet å forkynne evangeliet til alle nasjoner. Midt i alt dette sydende og forferdelige og i selve hjertet av det som skjer, er min menighet. I det himmelske er hun forbundet med meg i én ånd, og jeg har forut bestemt henne til tronen. Dere som er mine elskede, som jeg har forløst og salvet. Dere er mine. Jeg vil utniste dere og gi dere kraft, og jeg vil oppreise dere og åpenbare min kraft, nåde og herlighet gjennom dere. Hold intet tilbake og still meg ikke spørsmål angående den måte som jeg handler med dere. Det har alitid vært min tanke, at dere skal være en del av min brud og regjere med meg. Glem ikke at dette krever særlig disiplin og trening. Overgi dere til meg, så jeg i den tid som er igjen, kan utføre min gjerning i dere. For min plan er, at midt i denne rysteise skal bruden gjøre seg rede. Midt i blant nasjonene på jorden, sydende i uro og konflikt, har jeg plassert mitt ISRAEL. Ja, jeg sier MITT ISRAEL,selv om de i deres hjertes hårdhet vandrer i ulydighet og overtredeise og er skilt fra meg i utroskap. Ikke desto mindre, husk, at jeg gjorde dem til evangeliets fiender for deres skyld. Det var meg, Herren, som forbundet og forherdet dem, for at frelsen skulle gå ut til hedningene i ali sin fylde. Men de er frarndeles mine, elsket av meg med en skjønn og udødelig kjæriighet. De er mitt kjøtt og blod, og jeg elsker dem. Skulle jeg oppgi håpet for dem på grunn av alt som de har gjort i mot meg, sier Herren? Jeg har overlatt dem til sorg, til hjertets fortvileise og til uavbrutt lidelse, men jeg har ikke oppgitt håpet for dem. Midt i ali deres bedrøvelser, ble jeg bedrøvet, selv om jeg ikke reddet dem og frelste dem fra døden, Ikke desto mindre har jeg vært dem nær, jeg, som er Israels konge. Jeg har vært dem nær, selv om de ikke har merket meg midt i ali lideisen.  Der fantes ikke et gasskammer eller noen massakre hvor jeg ikke var dem nær. Men nå er tiden sannelig kommet hvor jeg påny vil favne dem. For jeg vil åpenbare meg for dem, og med forundring skal de kjenne meg igjen. MIDT  I  ALLE   DISSE   DOMSHANDLINGER, KOMMER SKARER PÅ SKARER TIL Å BLI FRELST FRA NASJONENE. Dere kan knapt nok fatte hvordan høsten skal komme i hus. Men min And skal utruste dere til oppgaven. På den dag vil jeg også vende meg til Israel, og jeg vil smelte den hårdhet som er kommet over dem. Jeg vil vende deres blindhet til klarsyn, og jeg vil fjerne dekket fra deres hjerter. De skal bli forløst i hjertene som vil bryte Ut i glede, og det vil bli strømmer av liv og oppstandelse for hele den forløste skare. Frykt ikke for disse dager, for jeg har forutbestemt at dere skal bli stående mn for meg og tjene meg sammen med dem. Jeg, Herren, utgyter ny salvelse over dere, og dere skal utfore mine gjerninger og fuliføre det. Jeg har besluttet det. Dere skal stå innfor meg, som er Herre over hele jorden og tjene meg med forstand og kraft, og dere skal regjere med meg i disse dager. FREMFOR ALT KALLER JEG DERE TIL Å VÆRE FORBEDERE!